#NEWNORMAL

“ความปกติในรูปแบบใหม่” เพื่อรองรับมาตรการป้องกัน COVID-19

1. ลูกค้าเข้าทางประตูป้อม รปภ. เท่านั้น เปิดกระจก หยุดตรวจวัดไข้ พร้อมกับเจลแอลกอฮอลล์ ก่อนเข้าพื้นที่

2. สแกนเพื่อเช็คอิน และเช็คเอาท์ พร้อมประเมินผล หลังใช้บริการ

3. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ขณะอยู่ในพื้นที่

4. ว้นระยะห่างเก้าอี้นั่งประชุม 1 เมตร

5. บริการเจลแอลกอฮอลล์ตามจุดต่างๆ พร้อมทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณมือจับประตู โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องประชุมทุกครั้งหลังเสร็จงาน